คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูลที่อาจเป็น ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้า หรือโปรแกรมได้

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์