การออกแบบและเทคโนโลยี

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

     ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา การนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้และเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 หรือ 5G

    G ย่อมาจากคำว่า Generation : ยุคสมัยหรือรุ่น 

    5G มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลของมนุษย์ และเพื่อรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของสรรพสิ่ง เช่น อุปกรณ์ ยานพาหนะ  

ประโยชน์ 5G

     เกิดการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลของมนุษย์ และเพื่อรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ยานพาหนะ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งข้อมูลถึงกัน

การเปลี่ยนแปลง 5G

     เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ ให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้น ดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นและสามารถใช้เทคโนโลยี Internet of Things ได้อย่างแม่นยำขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น

     การพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่นำมาแก้ปัญหา ซึ่งการพัฒนา 5G มีการใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้วิศวกรรมศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ

ผลกระทบของการใช้ 5G

     มีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ในด้านสังคมมีการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ประยุกต์ใช้ในการแพทย์ทางไกล การศึกษา แต่ก็มีผลกระทบคือคนมีปฏิสัมพันธ์กันลดลง 

การประยุกต์ใช้ 5G

     มีการนำ 5G ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การแพทย์ การผ่าตัดทางไกล เกษตรอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ การถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล เป็นต้น

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า